Cloud Uren
Mijn Flextra

Privacy verklaring

Het gebruik maken van en toegang verschaffen tot deze site betekent dat u als gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt en daarmee instemt.

Informatie op deze website
Flextra Payroll Services besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Flextra Payroll wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie.
 
Functioneren van deze website 
Flextra Payroll Services kan niet een foutloze of ononderbroken werking van deze website garanderen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige geleden directe of indirecte schade als gevolg van storingen bij en/of vertragingen in het verstrekken van informatie door Flextra Payroll Services aan u of door u aan Flextra Payroll Services middels deze website of anderszins langs elektronische weg.Uitsluiten van aansprakelijkheid Flextra Payroll Services aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website,evenals het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Flextra Payroll Services of aan u wordt gezonden, en daarnaast ook niet het verlies van gegevens, downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld en aanspraken van derden in verband met het gebruik van deze website. 
 
Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op de site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Flextra Payroll Services en haar licentiegevers. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor persoonlijk gebruik is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te kopiëren, gedeeltelijk of geheel te verveelvoudigen en/ of openbaar te maken zonder eerst de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Flextra Payroll Services te vragen.

Verwijzingen
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Flextra Payroll Services aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar door middel van een hyperlink of op enige andere wijze wordt verwezen. Daarnaast behoudt Flextra Payroll Services zich het recht voor om iedere link van 
haar website te verwijderen.
 
Wijzigingen
Flextra Payroll Services behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging bij haar gebruikers te doen.

Toepasselijk recht
Op de inhoud van deze website is het Nederlands recht van toepassing.
Veiligheid- en privacy voorwaarden
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft Flextra Services een aantal 
persoonlijke gegevens van u nodig. Op deze manier kunnen wij onze relaties ordenen en u de 
service bieden die u van ons verwacht. 
Verplichte gegevens: aangeduid met *.
1. Uw naam, voornaam, adres- en bedrijfsgegevens. Alleen middels deze gegevens kunnen 
wij u de prijs toesturen. 
2. Uw e-mailadres: middels uw e-mailadres ontvangt u een bevestiging van deelname en 
bericht wanneer u tot de winnaars behoort. 
3. Uw telefoonnummer: wanneer u tot één van de winnaars behoort, ontvangt u digitaal 
(middels uw e-mailadres) en telefonisch bericht.
Optionele gegevens
1. Uw geboortedatum: dit gegeven gebruiken wij voor een volledige registratie.2. Nieuws en acties van Flextra Payroll: wanneer u het hokje ‘ja’ aanvinkt ontvangt u frequent 
nieuws en acties rondom Flextra Payroll. 
 
BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Flextra Payroll zal al het mogelijke doen om het vertrouwen dat u in haar hebt gesteld te waarborgen. De door u verstrekte gegevens worden zorgvuldig opgenomen in het Flextra Payroll klantenbestand. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de prijzen en voor marketingdoeleinden, waarbij de Gedragscode Privacy van de Stichting zelfregulering DM van toepassing is. De bij marketingdoeleinden betrokken bedrijven en instellingen ontvangen uitsluitend de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

Flextra Payroll besteedt grote zorg aan de kwaliteit van haar klantenbestand.  De gegevens 
worden regelmatig op juistheid gecontroleerd en verouderde, irrelevante gegevens worden 
verwijderd. 
 
Recht op inzage en correctie van persoonsgegevens
Indien u vragen heeft over de privacy policy van Flextra kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Onze medewerkers voorzien u graag van aanvullende informatie en/of zijn altijd bereid u te hulp te schieten bij eventuele correcties van uw gegevens. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens.
 
De meest recente informatie omtrent de privacy policy van Flextra vindt u op deze webpagina.

Ongevraagde reclame
Indien u in het algemeen geen prijs stelt op ongevraagde reclame (per post, telefoon of e-mail) 
dan kunt u het volgende doen:

1. Telefonisch afmelden
voor commerciële communicatie via diverse media.Hieronder treft u de telefoonnummers voor het medium van uw keuze:
0... volgt
0... volgt
0... volgt
 
2. Schriftelijk afmelden
U kunt indien gewenst zich ook per post aanmelden:
volgt..
 
Vermeld s.v.p. uw personalia (adresgegevens en indien van toepassing het telefoonnummer) 
en het medium via welke u geen reclame meer wenst te ontvangen. Vergeet niet de brief 
voldoende te frankeren.
 
Online afmelden
U kunt zich laten blokkeren voor commerciële benadering van Flextra Payroll en andere bedrijven middels de website: www.postfilter.nl. Door opgave op Postfilter wordt u in één keer uitgesloten van een groot aantal commerciële benaderingen. 
 
Cookies
Bij elk bezoek aan de website van Flextra Payroll wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en wanneer mogelijk de site of e-mail van herkomst. Flextra Payroll bewaart deze gegevens niet als individuele persoonsgegevens maar gebruikt deze om de bekendheid, functionaliteit en de inhoud van onze website te kunnen verbeteren. In beperkte mate worden er middels onze website zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Op deze manier kunnen kan Flextra Payroll ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze website niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De cookies worden slechts door onze website gebruikt om de persoonlijke service te verbeteren.

Commerciële communicatie via e-mail
Middels deze communicatie maken wij onze identiteit en de aard van de boodschap die daarop is afgestemd duidelijk. Wij bieden u de mogelijkheid om u af te melden van toekomstige e-mails van ons bedrijf. In iedere e-mail die afkomstig is van Flextra Payroll vindt u een link om zich uit te sluiten van reclame en/of nieuws van ons bedrijf.

Wat betreft de klantenwerving richting potentiële klanten die voordien geen relatie hadden met Flextra Payroll, kunnen wij u ervan verzekeren dat de databases met e-mailadressen eerlijk en wetmatig zijn verzameld. Dit houdt in dat de gegevens zijn geworven met een voorafgaande mededeling over de mogelijkheid van een eventuele overdracht aan derden en het recht hiervan af te zien met een simpele muisklik.